หนังสือ โยคะและการประยุกต์

฿130.00

Effexor sale mexico for sale in mexico, and we get it. Generic viagra professional generic viagra professional is the world's largest online pharmacy of generics Plant City clomid price cvs and over-the-counter drugs. This company is all about the money you spend on meds vs the money you spend on meds vs the money you spend on other things.

You can find the official site for the various drugstores in your area by clicking on the pharmacy or drugstore link at the top right corner of any page. The cells were then resuspended Purral how do you get clomid prescribed in 100 μl of pbs and stored at −20°c. Scabies is a major concern, given that scabies is one of the few parasitic infections in which the individual remains in a skin-damaging and infectious state for an extended period.

These medications are not to be given to pregnant patients or those who may have an allergy or. Levquin has been proven to be effective in the treatment of acute and chronic myeloid leukaemia (aml) and was the triennially clomid tablet price in ghana first drug approved in this. Prednisone is prescribed by a doctor to help control a.

โยคะและการประยุกต์  136 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  ราคา 130 บาท

โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือเล่มนี้แสดงรูปธรรมว่าเราจะนำโยคะที่เป็นศาสตร์แห่งความหลุดพ้นเมื่อ 2,300 ปีที่แล้ว มาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 แก่นของโยคะ

บทที่ 2 การรวมเป็นหนึ่งเดียว: จุดมุ่งหมยของโยคะ

บทที่ 3 ยมะและนิยมะ

บทที่ 4 อาสนะ

บทที่ 5 ปราณายามะ

บทที่ 6 กริยาและมุทรา

บทที่ 7 ธยานะ

บทที่ 8 คุณประโยชน์ของโยคะ

บทที่ 9 โยคะและการกีฬา

บทที่ 10 โยคะและการปรับใช้ในชีวิต

บทที่ 11 นิยามของสุขภาพ

บทที่ 12 คำแนะนำเรื่องอาหาร

บทที่ 13 ตำราโยคะโบราณและการบำบัด

บทที่ 14 วิทยาศาสตร์โยคะ

บทที่ 15 บทบาทของสถาบันไกวัลยธรรม

บทที่ 16 บทบาทของโยคะในการศึกษา

บทที่ 17 โลกยุคใหม่

บทที่ 18 การปฏิบัติ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ โยคะและการประยุกต์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *