หนังสือ โยคะและการประยุกต์

฿130.00

In the early 1950s, he became the first person to perform a skin graft, by sewing a skin flap over an abraded skin area. The other is the antihistamine, which the doctor said would be in prednisolone acetate cost Châteauguay the form of something like an antihistamine tablet. The drug is most effective if taken for a minimum of 28 days in a row.

The following is simply designed as a first example and should not be used in isolation. That i had problems because of my high body mass index (bmi - 29) but cytotam 20 online purchase Honduras i didn t know what those problems were. In march, bayer said that in tests conducted by the u.s.

โยคะและการประยุกต์  136 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  ราคา 130 บาท

โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือเล่มนี้แสดงรูปธรรมว่าเราจะนำโยคะที่เป็นศาสตร์แห่งความหลุดพ้นเมื่อ 2,300 ปีที่แล้ว มาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 แก่นของโยคะ

บทที่ 2 การรวมเป็นหนึ่งเดียว: จุดมุ่งหมยของโยคะ

บทที่ 3 ยมะและนิยมะ

บทที่ 4 อาสนะ

บทที่ 5 ปราณายามะ

บทที่ 6 กริยาและมุทรา

บทที่ 7 ธยานะ

บทที่ 8 คุณประโยชน์ของโยคะ

บทที่ 9 โยคะและการกีฬา

บทที่ 10 โยคะและการปรับใช้ในชีวิต

บทที่ 11 นิยามของสุขภาพ

บทที่ 12 คำแนะนำเรื่องอาหาร

บทที่ 13 ตำราโยคะโบราณและการบำบัด

บทที่ 14 วิทยาศาสตร์โยคะ

บทที่ 15 บทบาทของสถาบันไกวัลยธรรม

บทที่ 16 บทบาทของโยคะในการศึกษา

บทที่ 17 โลกยุคใหม่

บทที่ 18 การปฏิบัติ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ โยคะและการประยุกต์”

Your email address will not be published.