• บทวิเคราะห์ท่าอาสนะพื้นฐานโดยนักกายภาพบำบัด โดย อาจารย์คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์  เป็นผลงานของสถาบันโยคะวิชาการ  มูลนิธิหมอชาวบ้าน  เมื่อเดือนมกราคม 2551  สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)และ มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ (มสส.)    เป็นการวิเคราะห์ท่าอาสนะ 9 ท่า  สามารถอ่านได้จากไฟล์ “asanas phy thpy kmpkn” ที่แนบมา
  • asanas phy thpy kmpkn