#โยคะช่วยลดความอ้วนได้ไหม?

มั ก มี คำ ถ า ม จ า ก ผู้ เ รี ย น ว่ า
โ ย ค ะ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม อ้ ว น ไ ด้ ไ ห ม ?

ได้ยินอย่างนี้ฉันมักจะยิ้มในใจ
และตอบเหมือนเดิมเช่นทุกครั้ง
ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าทุกวันนี้การบริโภคของคุณเป็นแบบไหน
ในแต่ละมื้อคุณทานอะไร

เพราะโยคะไม่ใช่ยาวิเศษที่คุณทำทุกอย่างเหมือนเดิม
เพิ่มฝึกโยคะวันละชั่วโมงสองชั่วโมง
แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปได้

จริงอยู่…
การฝึกอาสนะทำให้กล้ามเนื้อมีความกระชับมากขึ้น
เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เราจึงอาจได้เห็นภาพของคนฝึกโยคะว่าผอมเพรียวกันเป็นส่วนใหญ่
และแอบมีความคาดหวังลึกๆ ว่าจะต้องเป็นอย่างเขาเหล่านั้น
ไม่ผิดเลย…หากจะคาดหวัง
แต่บางครั้งความคาดหวังนั่นเองที่ชักพาให้เราเดินหลงทาง

เพราะแท้ที่จริงหัวใจของโยคะนั้นสอนให้เรามองชีวิตแบบองค์รวม
พิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง
ผ่านกล้ามเนื้อ ผ่านลมหายใจ
ว่าไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น…
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีที่มาเสมอ
.
.
ว่าแล้วจึงชวนเขาลองใคร่ครวญ
ว่าที่น้ำหนักเยอะนั้นเกิดจากอะไร
ทุกวันนี้เขาทานอาหารแบบไหน
แป้ง เนื้อสัตว์ หรือพืชผัก อย่างไหนมากกว่ากัน
ทุกคำนั้นเคี้ยวละเอียดดีพอไหม
ระบบขับถ่ายดีหรือเปล่า
แล้วนอนดึกหรือไม่
เครียดบ้างไหม

เ พ ร า ะ เ ห ตุ ทุ ก อ ย่ า ง ที่ เ ร า ทำ
ย่ อ ม ส่ ง ใ ห้ เ กิ ด ผ ล อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น

ดูเหมือนว่าเขาได้ฟังแล้วเริ่มคลายใจ
แต่ถึงกระนั้นก็ยังแอบมีคำถามเล็กๆ เก็บไว้
ว่าแล้วน้ำหนักเยอะฝึกโยคะได้ไหม?
ฉันเลยยิ้มๆ แล้วตอบไป
ว่าในโลกนี้ไม่มีใครฝึกโยคะไม่ได้

ขอเพียงคุณฝึกโดยฟังเสียงร่างกายตัวเอง

_____________________
วิถีโยคะ : ธันวาคม 2562
เรื่องและภาพ : จิตฏาร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *