#โยคะช่วยลดความอ้วนได้ไหม?

It can be harmful to a young child if used incorrectly. The fda issued this warning after an increased risk was found for suicide, suicide attempts, mania, and seizures associated with antidepressant dosages in excess of those indicated Surkhpur nolvadex tamoxifen 20 mg price by the manufacturer. The phrase can be used ironically, but only in its most negative connotation.

This disease affects women of all age groups; it mainly affects premenopausal women. Generic tamoxifen cialis generic tamoxifen generic generic generic https://centurion-systems.com/interactions-of-low-frequency-pulsed-electromagnetic-fields-with-living-tissue-biochemical-responses-and-clinical-results/ cialis cialis online pharmacy cialis online pharmacy generic cialis online cialis cialis generics cialis online generic cialis online cialis cialis generics cialis cialis cialis generics cialis cialis cialis. It’s the first line of defense against joint inflammation, the main cause of most rheumatoid arthritis and related conditions.

มั ก มี คำ ถ า ม จ า ก ผู้ เ รี ย น ว่ า
โ ย ค ะ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม อ้ ว น ไ ด้ ไ ห ม ?

ได้ยินอย่างนี้ฉันมักจะยิ้มในใจ
และตอบเหมือนเดิมเช่นทุกครั้ง
ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าทุกวันนี้การบริโภคของคุณเป็นแบบไหน
ในแต่ละมื้อคุณทานอะไร

เพราะโยคะไม่ใช่ยาวิเศษที่คุณทำทุกอย่างเหมือนเดิม
เพิ่มฝึกโยคะวันละชั่วโมงสองชั่วโมง
แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปได้

จริงอยู่…
การฝึกอาสนะทำให้กล้ามเนื้อมีความกระชับมากขึ้น
เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เราจึงอาจได้เห็นภาพของคนฝึกโยคะว่าผอมเพรียวกันเป็นส่วนใหญ่
และแอบมีความคาดหวังลึกๆ ว่าจะต้องเป็นอย่างเขาเหล่านั้น
ไม่ผิดเลย…หากจะคาดหวัง
แต่บางครั้งความคาดหวังนั่นเองที่ชักพาให้เราเดินหลงทาง

เพราะแท้ที่จริงหัวใจของโยคะนั้นสอนให้เรามองชีวิตแบบองค์รวม
พิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง
ผ่านกล้ามเนื้อ ผ่านลมหายใจ
ว่าไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น…
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีที่มาเสมอ
.
.
ว่าแล้วจึงชวนเขาลองใคร่ครวญ
ว่าที่น้ำหนักเยอะนั้นเกิดจากอะไร
ทุกวันนี้เขาทานอาหารแบบไหน
แป้ง เนื้อสัตว์ หรือพืชผัก อย่างไหนมากกว่ากัน
ทุกคำนั้นเคี้ยวละเอียดดีพอไหม
ระบบขับถ่ายดีหรือเปล่า
แล้วนอนดึกหรือไม่
เครียดบ้างไหม

เ พ ร า ะ เ ห ตุ ทุ ก อ ย่ า ง ที่ เ ร า ทำ
ย่ อ ม ส่ ง ใ ห้ เ กิ ด ผ ล อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น

ดูเหมือนว่าเขาได้ฟังแล้วเริ่มคลายใจ
แต่ถึงกระนั้นก็ยังแอบมีคำถามเล็กๆ เก็บไว้
ว่าแล้วน้ำหนักเยอะฝึกโยคะได้ไหม?
ฉันเลยยิ้มๆ แล้วตอบไป
ว่าในโลกนี้ไม่มีใครฝึกโยคะไม่ได้

ขอเพียงคุณฝึกโดยฟังเสียงร่างกายตัวเอง

_____________________
วิถีโยคะ : ธันวาคม 2562
เรื่องและภาพ : จิตฏาร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.