#เล่าเรื่องสารัตถะ

Can you purchase brand name amoxicillin without a prescription buy generic brand name amoxicillin no prescription. A lot of people do not take it exactly as directed, however, and do not even know that São Gabriel clomid 50 price they have, in fact, begun to break out. There are three different drugs that work to help men with erectile dysfunction.

Hiv-aids is still a major public health problem, and the number of people living with hiv has remained steady in the developing countries until recently. The dose for asthma is 20 mg daily, while for the fibrosis 20 buy prednisone without prescription technologically mg twice a day or 40mg three times daily. Mental health specialists may also recommend treating the patient with psycho-social rehabilitation, including counselling the patient to identify any risk factors that could impact upon treatment compliance.

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

เดิมทีสถาบันโยคะวิชาการเรามีสื่อที่จะติดต่อกับเครือข่ายเพื่อนครูโยคะผ่านทางจดหมายข่าวชื่อ ‘จุลสารโยคะสารัตถะ’ โดยออกเป็นรายเดือน มีหลากหลายบทความแยกตามแต่ละคอลัมน์อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่เริ่มต้นเราพิมพ์สีเดียว โดยใช้กระดาษ A4 ประมาณสิบกว่าหน้าเย็บแม็ค แล้วส่งทางไปรษณีย์

จน ปี พ.ศ.2550 จึงพัฒนามาเป็นจุลสารพิมพ์ 2 สีเล่มเล็กๆ ดังรูป ขนาดพอดี ภาพสวย มีการออกแบบ การจัดหน้า ที่พิถีพิถันมากขึ้น เรียกได้ว่าสวยงามสมความตั้งใจ เป็นจำนวน 13 เล่ม ก่อนที่จะต้องลดรูปแบบลงเป็นแบบเดิมอีกครั้งด้วยเหตุผลเรื่องทุนสนับสนุน

แต่กองบรรณาธิการก็ไม่ได้ย่อท้อ

ยังคงตั้งใจเผยแพร่บทความดีๆ ต่อไป ซึ่งในภายหลังได้พัฒนาเป็น E-Book และส่งทาง Email ส่วนในรูปแบบกระดาษก็ยังคงมีส่งทางไปรษณีย์ให้สมาชิกกลุ่มเล็กๆ ที่แม้ว่าจำนวนไม่มากนัก แต่ก็อยู่กันมาเนิ่นนาน

กาลเวลาผ่านไป ช่องทางการสื่อสารของโลกเปลี่ยน การส่งจุลสารทางไปรษณีย์ E-Book และ Email จึงปิดตัวลง แต่ถึงกระนั้นความตั้งใจของกลุ่มผู้จัดทำจุลสารยังคงมั่น

เราจึงเปิดเพจ ‘สารัตถะ by สถาบันโยคะวิชาการ’ เพื่อเป็นประตูแห่งการสื่อสารกับเครือข่ายเพื่อนครู หรือผู้ที่สนใจโยคะ ผ่านทางบทความที่ทีมผู้เขียนตั้งใจที่จะแบ่งปัน

จะว่าไปการเดินทางของจุลสารโยคะสารัตถะก็ไม่ต่างจากชีวิตของคนหนึ่งคน ที่เดินทางผ่านช่วงเวลา ผ่านการเปลี่ยนผ่านครั้งแล้วครั้งเล่า ที่สุดท้ายแล้วแม้รูปแบบภายนอกจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่เราต้องการสื่อยังคงเดิม

เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ หากความตั้งใจยังมีอยู่ …วิธีการจะมาเอง

สุดท้ายเราหวังใจว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากตัวหนังสือที่เรียงร้อยอย่างตั้งใจเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณดวงตาทุกคู่ที่แวะเวียนผ่านมา : )

Leave a Reply

Your email address will not be published.