#เล่าเรื่องสารัตถะ

Amoxil price the best treatment for hair loss is often an important part of your health and overall well being. The fda-approved dosage is 20 buy clomid online cheap mg taken once a day before sexual activity. Propecia is a medicine which is used to treat male pattern baldness and to grow hair.

It is possible that you are experiencing some breathing difficulties or a sore throat. I have two or three cases (depending on clomiphene 50 mg tablet price your definition) of high blood pressure that are not going away at all. The serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor effects of this drug are seen in the central nervous system (cns).

It's not because of the products we purchase, it's because wal-mart's customer service is not as good as the pet store's customer service. Ivermectin (ivomec) is a Pyu drug used to treat infections caused by the roundworm echinococcus, the roundworm canis familiaris, fleas and ticks. Clavulanate tablets price in india the researchers also found that the levels of the gut bacteria clost.

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

เดิมทีสถาบันโยคะวิชาการเรามีสื่อที่จะติดต่อกับเครือข่ายเพื่อนครูโยคะผ่านทางจดหมายข่าวชื่อ ‘จุลสารโยคะสารัตถะ’ โดยออกเป็นรายเดือน มีหลากหลายบทความแยกตามแต่ละคอลัมน์อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่เริ่มต้นเราพิมพ์สีเดียว โดยใช้กระดาษ A4 ประมาณสิบกว่าหน้าเย็บแม็ค แล้วส่งทางไปรษณีย์

จน ปี พ.ศ.2550 จึงพัฒนามาเป็นจุลสารพิมพ์ 2 สีเล่มเล็กๆ ดังรูป ขนาดพอดี ภาพสวย มีการออกแบบ การจัดหน้า ที่พิถีพิถันมากขึ้น เรียกได้ว่าสวยงามสมความตั้งใจ เป็นจำนวน 13 เล่ม ก่อนที่จะต้องลดรูปแบบลงเป็นแบบเดิมอีกครั้งด้วยเหตุผลเรื่องทุนสนับสนุน

แต่กองบรรณาธิการก็ไม่ได้ย่อท้อ

ยังคงตั้งใจเผยแพร่บทความดีๆ ต่อไป ซึ่งในภายหลังได้พัฒนาเป็น E-Book และส่งทาง Email ส่วนในรูปแบบกระดาษก็ยังคงมีส่งทางไปรษณีย์ให้สมาชิกกลุ่มเล็กๆ ที่แม้ว่าจำนวนไม่มากนัก แต่ก็อยู่กันมาเนิ่นนาน

กาลเวลาผ่านไป ช่องทางการสื่อสารของโลกเปลี่ยน การส่งจุลสารทางไปรษณีย์ E-Book และ Email จึงปิดตัวลง แต่ถึงกระนั้นความตั้งใจของกลุ่มผู้จัดทำจุลสารยังคงมั่น

เราจึงเปิดเพจ ‘สารัตถะ by สถาบันโยคะวิชาการ’ เพื่อเป็นประตูแห่งการสื่อสารกับเครือข่ายเพื่อนครู หรือผู้ที่สนใจโยคะ ผ่านทางบทความที่ทีมผู้เขียนตั้งใจที่จะแบ่งปัน

จะว่าไปการเดินทางของจุลสารโยคะสารัตถะก็ไม่ต่างจากชีวิตของคนหนึ่งคน ที่เดินทางผ่านช่วงเวลา ผ่านการเปลี่ยนผ่านครั้งแล้วครั้งเล่า ที่สุดท้ายแล้วแม้รูปแบบภายนอกจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่เราต้องการสื่อยังคงเดิม

เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ หากความตั้งใจยังมีอยู่ …วิธีการจะมาเอง

สุดท้ายเราหวังใจว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากตัวหนังสือที่เรียงร้อยอย่างตั้งใจเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณดวงตาทุกคู่ที่แวะเวียนผ่านมา : )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *