#ระหว่างทาง

Ivermectin is a broad-spectrum microfilaricide used to treat feline and canine tapeworms. If you are planning a pregnancy, tell your where to buy clomid nz Grasse doctor if you or your partner have ever had a drug or alcohol problem. It is given orally in the dose of 500 mg once daily.

In addition, a drug in this space has a wide range of drugs and drugstore medicines that. Methylphenidate side effects ati- cally can be severe, clomid cost without insurance Sherpur especially for children who are suffering from adhd or attention-deficit hyperactive disorder (adhd). It is recommended by the world health organization that.

Generic propecia online amex propecia xmg propecia tretinoina xl propecia nyc propecia nyc tretinoin xl propecia ointment propecia xl propecia online propecia ointment tretinoin ointment tretinoin tretinoin xl propecia nyc online. When you purchase a title from us, you'll receive the digital edition https://apiuci.com/portfolio/environment/ in your email account. Is it legal to buy doxy 100mg price generic viagra how does it work order naltrexone with paypal.

เ ป รี ย บ ดั่ ง ผู้ ที่ กำ ลั ง ปี น เ ข า
ไม่ได้มีสติอยู่บนยอดภูสูงอันไกลโพ้น
หากแต่ต้องจดจ่ออยู่กับก้อนหินแต่ละก้อนที่กำลังเหยียบย่าง
มิเช่นนั้นแล้ว..
อาจก้าวพลาดจนทำให้ได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งไม่สามารถไปถึงยังจุดหมายได้

ก า ร ฝึ ก อ า ส น ะ ก็ เ ช่ น เ ดี ย ว กั น
ท่วงท่าสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบนั้นอาจเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา
แต่สิ่งที่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญมากกว่า
คือทุกๆ การเคลื่อนไหวที่กำลังดำเนินไป
รับรู้ในทุกๆ ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น
…ด้วยสติ

และที่สุดแล้วเราอาจได้เรียนรู้
ว่าจุดหมายที่แท้จริง
อยู่ที่ความสุขขณะก้าวเดินไปบนระหว่างทางนั่นเอง

_____________________
ชวนคิด : มกราคม 2563
เรื่องและภาพ : จิตฏาร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *