ครูโยคะ หลักสูตร 87 ชั่วโมง

เมื่อรัฐบาลอินเดีย เข้ามาผลักดันโยคะอย่างเต็มตัว จากนี้ไป โยคะจะเป็นอย่างไร? สถาบันโยคะวิชาการจัดอบรม โยคะตามตำราดั้งเดิม ตามหลักสูตรรัฐบาลอินเดีย “ครูโยคะ หลักสูตร...

อบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน 1 วัน

สถาบันโยคะวิชาการ จัดคอร์สสำหรับผู้สนใจโยคะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง ……………………………… วันเสาร์ที่...

อาสนะไม่ใช่การออกกำลังกาย

ใครชอบการออกกำลังกาย ก็ออกกำลังกาย ใครชอบอาสนะ ก็ฝึกอาสนะ ใครชอบทั้ง 2 อย่าง ก็ทำได้ทั้ง 2...

โยคะ@โรจนธรรม

ประโยชน์ของการฝึกท่าโยคะอาสนะ เพื่อให้กล้ามเนื้อประสานงานกับระบบประสาทได้ดีขึ้น (muscle tone), กล้ามเนื้อเหยียดและคลายตัวได้ดีขึ้น, ผู้ฝึกมีทักษะในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ประโยชน์ของการฝึกปราณายามะ เพื่อให้ระบบประสาทอัตโนมัติ Autonomic nervous...

โยคะในสวนธรรม

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนได้รู้จักโยคะเพื่อการพัฒนาจิต (โยคะตามตำราดั้งเดิม) เข้าใจในแก่นตามตำราโยคะสูตร ที่ระบุว่า ฝึกโยคะเพื่อดับการปรุงแต่งของจิต และสามารถนำไปฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้าน

ลมหายใจปราณายามะพื้นฐาน รุ่นที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 22, 29 มิถุนายน 6, 13 กรกฎาคม 2562เวลา 8.30-12.30...

โยคะเดลิเวอรี่

โยคะเพื่อความสมดุลของชีวิต คอร์สโยคะพื้นฐานนอกสถานที่ เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะ? เราได้ยิน ได้ฟังกันมาว่า “โยคะ” เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างว่าโยคะช่วยรักษาโรคได้ บ้างว่าโยคะทำให้ไม่แก่...

เรียนโยคะ

เกี่ยวกับสถาบันโยคะวิชาการ

สถาบันโยคะวิชาการ คือ เครือข่ายอาสาสมัครคนรักโยคะ มาร่วมกันทำงานเผยแพร่โยคะ ก่อตั้งเมื่อปี 2540 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิหมอชาวบ้านในปี 2544 จัดหลักสูตรอบรมครูโยคะ ให้มีมาตรฐาน สอนโยคะตามตำราดั้งเดิม และ สอนอยู่ในหลักของความปลอดภัย พัฒนาองค์ความรู้โยคะ แปลตำราโยคะดั้งเดิม ส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่โยคะ

จัดสอนโยคะขั้นพื้นฐาน อบรมปราณายามะ ค่ายโยคะ ตลอดจนผลิตสื่อโยคะต่างๆ หนังสือ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ ผลงานของสถาบันโยคะวิชาการ พัฒนาหลักสูตร วิชาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โยคะเดลิเวอรี่ สอนโยคะยังหน่วยงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ปีละกว่า 50 องค์กร อบรมโยคะให้พยาบาล เจ้าหน้าที่ องค์กรสาธารณสุข ยัง สสจ โรงพยาบาลต่างๆ ปีละกว่า 20 องค์กร อบรมโยคะให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ปีละกว่า 10 แห่ง และจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน โยคะสารัตถะ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท 12 ฉบับ