อาสนะ

  • โครงการโยคะเพื่อการพัฒนาจิตสู่สุขภาวะ  การวิเคราะห์ท่าอาสนะพื้นฐานโดยนักกายภาพบำบัด  โดยสถาบันโยคะวิชาการ  มูลนิธิหมอชาวบ้าน  มกราคม 2551  สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)และ มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ (มสส.)  โดย  วิทยากร  อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์    นายกวี คงภักดีพงษ์   หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน  นางสาวกรชพร  สุวรรณรัตน์   นางสาวณัตฐิยา  ปิยมหันต์   นางธารทิพย์  อุไรไพรวัน  นางสาววิชชุดา  กฤษณะดิลก  นายสมภพ  โหมดเจริญ  โดยวิเคราะห์ท่าอาสนะ 8 ท่า ดังนี้:
  1. ท่างู
  2. ท่าตั๊กแตน
  3. ท่าศพ
  4. ท่าคันไถครึ่งตัว
  5. ท่าเหยียดหลัง
  6. ท่าโยคะมุทรา
  7. ท่าบิดหลัง
  8. ท่ากงล้อ