เราคือเครือข่ายอาสาสมัครคนรักโยคะ มาร่วมกันทำงานเผยแพร่โยคะก่อตั้งเมื่อปี 2540 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิหมอชาวบ้านในปี 2544

It is a long established fact that a reade.

 • พัฒนาหลักสูตร วิชาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โยคะเดลิเวอรี่ สอนโยคะยังหน่วยงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ปีละกว่า 50 องค์กร
 • อบรมโยคะให้พยาบาล เจ้าหน้าที่ องค์กรสาธารณสุข ยัง สสจ โรงพยาบาลต่างๆ  ปีละกว่า 20 องค์กร
 • อบรมโยคะให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ปีละกว่า 10 แห่ง ฯลฯ
 • สื่อของสถาบันฯ
  • จดหมายข่าวรายเดือน โยคะสารัตถะ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท 12 ฉบับ
  • เวบไซท์ thaiyogainstitute.com
  • หนังสือ ตำราโยคะ
  • ซีดี โปสเตอร์ เพื่อประกอบการฝึกโยคะ ฯลฯ
 • เราจัดหลักสูตรอบรมครูโยคะ ให้มีมาตรฐาน สอนโยคะตามตำราดั้งเดิม และ สอนอยู่ในหลักของความปลอดภัย
 • เราพัฒนาองค์ความรู้โยคะ แปลตำราโยคะดั้งเดิม ส่งเสริมการวิจัยเผยแพร่โยคะ  จัดสอนโยคะขั้นพื้นฐาน อบรมปราณายามะ ค่ายโยคะ ตลอดจนผลิตสื่อโยคะต่างๆ หนังสือ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ
55000
Foreign Followers
60
Certified Teachers
2240
Students Enrolled
215
Complete Courses