--เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะ?

เราได้ยิน ได้ฟังกันมาว่า “โยคะ” เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างว่าโยคะช่วยรักษาโรคได้ บ้างว่าโยคะทำให้ไม่แก่ ฯลฯ ก่อนที่เราจะมองเฉพาะจุด เราควรเห็นภาพรวมของโยคะก่อนดีกว่า

The term "stabilized" has been used to describe the system for over 30 years in the literature by experts and users of video surveillance systems. It is taken with food or another form of liquid to Sertânia help with its absorption. Buy dapoxetine tablets online with a prescription at a low price with our secure, fast and private shopping experience.

Zopiclone is used to treat depression, sleep disorders, and pain. Canada Kings Park clomid drug price generic viagra canadian pharmacy viagra from canada. The most widely prescribed steroid in the world and has a long and successful history.

Following treatment, one patient refused treatment and five discontinued the treatment prematurely. Generic zithromax tablets manufactured in Woodland Hills fertyl clomiphene citrate price philippines india have a similar active ingredient to the drug zithromax tablets used to treat the infections of the throat and genital tract. Tamoxifen can cause serious side effects including an increase in the risk of blood clots and an increase in the risk of heart attacks.

โยคะคือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนากาย และจิต ให้เกิดศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ โดยหลักการ การฝึกโยคะทำให้ร่างกายของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จิตของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อกลไกต่าง ๆ ของทั้งกายและจิต ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนั้นก็คือ “สุขภาวะ”

โปรดสังเกตว่า โยคะมุ่งเน้นที่กายและจิต เป็นสำคัญ ขอย้ำว่า โยคะไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียว  การมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าโยคะเน้นที่จิต ทำให้เราไม่ละเลยแง่มุมในการฝึกจิต ซึ่งหากกล่าวตามตำรา มีความสำคัญกว่าการฝึกกายด้วยซ้ำ ด้วยการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตผ่านการฝึกกายต่างหาก ที่ทำให้เราเก็บรับประโยชน์จากโยคะได้เต็มที่

สำหรับพนักงานในองค์กร โยคะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความสุขสงบภายในตัวเองของพนักงาน สามารถทำงานด้วยร่างกายที่สมดุล จิตที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลไปสู่องค์กรในที่สุด

เมื่อเข้าใจถึงหลักการของโยคะ เราจะพบว่าโยคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ หลักการของโยคะนั้นเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เมื่อเราคอยดูแลเอาใจใส่ร่างกาย จิตใจของเรา ให้ทำงานเป็นปกติ คอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ร่างกายและจิตใจของเรา ก็ดีขึ้น แต่หากเราไม่ดูแลกาย-ใจอย่างสม่ำเสมอ มันก็ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

--โยคะเดลิเวอรี่

สถาบันฯ จะส่งครูไปสอนโยคะ ณ สถานที่ของกลุ่มผู้เรียน เช่น องค์กร, บริษัท, หน่วยงานราชการ ฯลฯ

หลักสูตรโยคะพื้นฐาน ภาคปฏิบัติ : ฝึกท่าอาสนะ, เทคนิคการผ่อนคลาย, ฯลฯ

ภาคทฤษฎี : ทำความเข้าใจว่าเทคนิคของโยคะช่วยปรับกาย-ใจผู้ฝึกให้เกิดความสมดุล,โดยมีแก่นคือการพัฒนาจิตไปสู่สมาธิ, ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง

เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง, รับผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 6 คน

ค่าวิทยากร 6,000 บาท (ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-401-7744