เต็มแล้วครับ ! แต่ยังสามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ หากมีคนสละสิทธิ์

We are giving that extra something that is important to us. Get all your information, facts and advice from a doctor on buying clomid online clomid pills cost Catabola no prescription. Zithromax without a doctor prescription - buy zithromax from pharmacy online.

The recommendations include a 1-2% prevalence target and a 0.1% ocular infection rate among the most exposed. But i have noticed that as i get more information about https://computerwise.com/dcenet/ new treatments, most of the new ones have not cost me anything. Doxycycline (tramadol) – tramadol is an opioid analgesic used to treat moderate to severe pain, including moderate to severe osteoarthritis.

เราจะติดต่อให้ท่านมาเรียนตามลำดับการสมัคร (ประกาศ ณ 22 พ.ย. 2564)

 

อบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2565 หลักสูตรฝึกด้วยตนเองเป็นหลัก (TS27)

วิทยากร: ครูเบนซ์, ครูปุ้ย, ครูกวี

เข้าใจโยคะตามตำราดั้งเดิมว่าคือการดับการปรุงแต่งของจิต,

ปูรากฐานการฝึกเทคนิคโยคะ เน้นที่อาสนะ-ปราณายามะ,

ปูรากฐานการเรียนรู้ให้ฝึกและเดินบนเส้นทางโยคะ ได้ด้วยตนเองตลอดไป

การเรียนรู้ร่วมกัน: พบกันวันเสาร์ 8.00 – 17.00 น. / 8 คาบ รวม 64 ชั่วโมง

เดีอนมกราคม วันที่ 22 29,  กุมภาพันธ์ วันที่ 12 19 26, มีนาคม วันที่ 19 26,  เมษายน วันที่ 2

ณ มูลนิธิเซ็นคาเบรียล ซอยทองหล่อ 25

การเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน: ฝึกเอง ศึกษาเอง ทำการบ้าน + จดบันทึกการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์

รับผู้เรียน 18 คน, ค่าลงทะเบียน 16,600 บาท สอบถามได้ที่ 081-401-7744

กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-utBMyYMicu4rk5cAfyfnB7rYyn59a30VFYgaVHFo895Rsw/viewform

 

เนื้อหาภาคปฏิบัติ TS27

1 อาสนะ

เป้าหมาย  เพื่อให้นร.รู้จักพื้นฐานของร่างกาย – ความรู้สึกต่อกาย; ให้นร.สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิของร่างกาย ก็คือการสังเกต; และ

  เพื่อให้นร.รู้จักอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงความรู้เช่น ความจำเดิม ความคาดหวัง ฯลฯ

เทคนิค  การสังเกตร่างกายตนเอง; เทคนิคการผ่อนคลายร่างกาย; อาสนะ 3 กลุ่มแบ่งตามวัตถุประสงค์ สมาธิ ผ่อนคลาย เสริมสร้าง;

  อาสนะแบ่งตามอิริยาบถ นั่ง นอนหงาย นอนคว่ำ ยืน; อาสนะแบ่งตามการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง ก้ม แอ่น บิด เอียง

ตำรา  PYS, HP, Asana – Kuvalayananda, ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ – ดร.ฆาโรเต

 

2 ปราณายามะ

เป้าหมาย  เพื่อให้นร.รู้จักการหายใจของตนเอง ในแง่มุมของสรีระวิทยา-กายวิภาคเบื้องต้นของระบบหายใจ เช่น diaphragm, abdominal,   chest, tidal volume, minute ventilation, etc.

    เพื่อให้นร.คุ้นเคยปราณฯ ในทรรศนะของโยคะดั้งเดิมที่เน้นอารมณ์ จิต สมาธิ, และรู้จักลมหายใจในทรรศนะของพุทธ

เทคนิค  อนุโลมวิโลม, อุชชายี, ปราณอีก 7 ชนิด

ตำรา  PYS, HP, ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ – ดร.ฆาโรเต, ปราณายามะ – ดร.ฆาโรเต

 

3 มุทราพันธะ

เป้าหมาย  เพื่อให้นร.รู้จักนิยาม ความมหมาย วัตถุประสงค์ของการฝึกมุทราตามตำราดั้งเดิม

เทคนิค  viparita karani, 3 bandhas

ตำรา  HP, Asana – Kuvalayananda, ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ – ดร.ฆาโรเต

 

4 กิริยา

เป้าหมาย  เพื่อให้นร.รู้จักนิยาม ความมหมาย วัตถุประสงค์ของการฝึกกิริยาตามตำราดั้งเดิม

เทคนิค  kapalbhati, jala neti

ตำรา  HP, Asana – Kuvalayananda, ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ – ดร.ฆาโรเต

 

เนื้อหาภาคทฤษฎี TS27

1 การเรียนรู้ 

  องค์ประกอบของความรู้ Justified, truth, believe (JTB),

  ระดับของความรู้ data, information, knowledge

2 เป้าหมายชีวิต

  เป้าหมายของตน, เป้าหมายของโยคะ

  แนวคิดของพราหมณ์

  ปรัชญาอินเดีย, ปรัชญาสางขยะ, ปรัชญาพุทธ, แนวคิดสุขนิยม, แนวคิดบริโภคนิยม

3 โยคะสูตร ของ ปตัญชลี (PYS)

   ปรัชญาโยคะ, ภาพรวมของ PYS, เนื้อหาคร่าวๆ ของ PYS แต่ละบท

4 หฐโยคะ Hathapradipika (HP) ของ Svatmarama

  แนวคิดหฐโยคะ, ภาพรวมของ HP, เนื้อหาคร่าวๆ ของ HP แต่ละบท

5 โยคะยุคใหม่ modern yoga – โยคะร่วมสมัย contemporary yoga

  วิทยาศาสตร์, สรีระวิทยา, จิตวิทยา, จิตปัญญา

  โยคะประยุกต์, โยคะเพื่อสุขภาพ, โยคะเพื่อการออกกำลังกาย

6 การเป็นครู

  การเป็นโคช, การสอนตัวเอง, การสอนผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *