--เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะ?

เราได้ยิน ได้ฟังกันมาว่า “โยคะ” เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างว่าโยคะช่วยรักษาโรคได้ บ้างว่าโยคะทำให้ไม่แก่ ฯลฯ ก่อนที่เราจะมองเฉพาะจุด เราควรเห็นภาพรวมของโยคะก่อนดีกว่า

โยคะคือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนากาย และจิต ให้เกิดศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ โดยหลักการ การฝึกโยคะทำให้ร่างกายของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จิตของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อกลไกต่าง ๆ ของทั้งกายและจิต ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนั้นก็คือ “สุขภาวะ”

โปรดสังเกตว่า โยคะมุ่งเน้นที่กายและจิต เป็นสำคัญ ขอย้ำว่า โยคะไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียว  การมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าโยคะเน้นที่จิต ทำให้เราไม่ละเลยแง่มุมในการฝึกจิต ซึ่งหากกล่าวตามตำรา มีความสำคัญกว่าการฝึกกายด้วยซ้ำ ด้วยการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตผ่านการฝึกกายต่างหาก ที่ทำให้เราเก็บรับประโยชน์จากโยคะได้เต็มที่

สำหรับพนักงานในองค์กร โยคะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความสุขสงบภายในตัวเองของพนักงาน สามารถทำงานด้วยร่างกายที่สมดุล จิตที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลไปสู่องค์กรในที่สุด

เมื่อเข้าใจถึงหลักการของโยคะ เราจะพบว่าโยคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ หลักการของโยคะนั้นเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เมื่อเราคอยดูแลเอาใจใส่ร่างกาย จิตใจของเรา ให้ทำงานเป็นปกติ คอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ร่างกายและจิตใจของเรา ก็ดีขึ้น แต่หากเราไม่ดูแลกาย-ใจอย่างสม่ำเสมอ มันก็ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

--โยคะเดลิเวอรี่

สถาบันฯ จะส่งครูไปสอนโยคะ ณ สถานที่ของกลุ่มผู้เรียน เช่น องค์กร, บริษัท, หน่วยงานราชการ ฯลฯ

หลักสูตรโยคะพื้นฐาน ภาคปฏิบัติ : ฝึกท่าอาสนะ, เทคนิคการผ่อนคลาย, ฯลฯ

ภาคทฤษฎี : ทำความเข้าใจว่าเทคนิคของโยคะช่วยปรับกาย-ใจผู้ฝึกให้เกิดความสมดุล,โดยมีแก่นคือการพัฒนาจิตไปสู่สมาธิ, ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง

เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง, รับผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 6 คน

ค่าวิทยากร 6,000 บาท (ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-401-7744