โยคะเดลิเวอรี่ – Thai Yoga Institute
โยคะเพื่อความสมดุลของชีวิต หลักสูตรโยคะพื้นฐานนอกสถานที่ เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะ? เราได้ยิน ได้ฟังกันมาว่า “โยคะ” เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างว่าโยคะช่วยรักษาโรคได้ บ้างว่าโยคะทำให้ไม่แก่ ฯลฯ ก่อนที่เราจะมองเฉพาะจุด เราควรเห็นภาพรวมของโยคะก่อนดีกว่า โยคะคือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนากาย และจิต ให้เกิดศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ โดยหลักการ การฝึกโยคะทำให้ร่างกายของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จิตของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อกลไกต่าง ๆ ของทั้งกายและจิต ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนั้นก็คือ “สุขภาวะ” โปรดสังเกตว่า โยคะมุ่งเน้นที่กายและจิต เป็นสำคัญ ขอย้ำว่า โยคะไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียว อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ การมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าโยคะเน้นที่จิต ทำให้เราไม่ละเลยแง่มุมในการฝึกจิต ซึ่งหากกล่าวตามตำรา มีความสำคัญกว่าการฝึกกายด้วยซ้ำ ด้วยการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตควบคู่ไปกับการฝึกกายต่างหาก ที่ทำให้เราเก็บรับประโยชน์จากโยคะได้เต็มที่ สำหรับพนักงานในองค์กร โยคะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความสุขสงบภายในตัวเองของพนักงาน สามารถทำงานด้วยร่างกายที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีประสิทธิภาพ และ กระจายไปสู่องค์กรโดยรวม เมื่อเข้าใจถึงหลักการของโยคะ เราจะพบว่าโยคะไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาโรค โยคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ หลักการของโยคะนั้นเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เมื่อเราคอยดูแลเอาใจใส่ร่างกาย จิตใจของเรา ให้ทำงานเป็นปกติ คอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ร่างกายและจิตใจของเรา ย่อมต้องดีอย่างแน่นอน ผลที่ได้รับจากการฝึกโยคะ •บุคลากรในองค์กร มีความสมดุลกาย-ใจ มีจิตใจแจ่มใส อารมณ์มั่นคง •เกิดความสุขอันมาจากภายในตนเอง •เปลี่ยนทัศนะต่อการดำเนินชีวิต จากการมองแยกส่วนมาเป็นการมองเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม •เปลี่ยนทัศนะต่อสุขภาพ จากที่ต้องพึ่งพาภายนอก มาเป็นความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง •ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อการทำงาน เป็นระบบสุขภาพที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์มากขึ้นๆ ฯลฯ เราเป็นใคร? พวกเราคือเครือข่ายอาสาสมัครคนรักโยคะ มาร่วมกันทำงานเผยแพร่โยคะก่อตั้งเมื่อปี 2540 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิหมอชาวบ้านในปี 2544 เราทำอะไร •เราจัดหลักสูตรอบรมครูโยคะ ให้มีมาตรฐาน สอนโยคะตามตำราดั้งเดิม และ สอนอยู่ในหลักของความปลอดภัย •เราพัฒนาองค์ความรู้โยคะ แปลตำราโยคะดั้งเดิม ส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่โยคะ จัดสอนโยคะขั้นพื้นฐาน อบรมปราณายามะ ค่ายโยคะ ตลอดจนผลิตสื่อโยคะต่างๆ หนังสือ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ ผลงานของเรา •พัฒนาหลักสูตร วิชาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ •โยคะเดลิเวอรี่ สอนโยคะยังหน่วยงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ปีละกว่า 50 องค์กร •อบรมโยคะให้พยาบาล เจ้าหน้าที่ องค์กรสาธารณสุข ยัง สสจ โรงพยาบาลต่างๆ ปีละกว่า 20 องค์กร •อบรมโยคะให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ปีละกว่า 10 แห่ง ฯลฯ สื่อของสถาบันฯ •จดหมายข่าวรายเดือน โยคะสารัตถะ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท 12 ฉบับ •เวบไซท์ www.thaiyogainstitute.com •หนังสือ ตำราโยคะ •ซีดี โปสเตอร์ เพื่อประกอบการฝึกโยคะ ฯลฯ คอรส์โยคะพื้นฐานนอกสถานที่