โยคะเดลิเวอรี่

โยคะเพื่อความสมดุลของชีวิต

คอร์สโยคะพื้นฐานนอกสถานที่

เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะ?

เราได้ยิน ได้ฟังกันมาว่า “โยคะ” เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างว่าโยคะช่วยรักษาโรคได้ บ้างว่าโยคะทำให้ไม่แก่ ฯลฯ ก่อนที่เราจะมองเฉพาะจุด เราควรเห็นภาพรวมของโยคะก่อนดีกว่า

โยคะคือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนากาย และจิต ให้เกิดศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ โดยหลักการ การฝึกโยคะทำให้ร่างกายของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จิตของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อกลไกต่าง ๆ ของทั้งกายและจิต ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนั้นก็คือ “สุขภาวะ”

โปรดสังเกตว่า โยคะมุ่งเน้นที่กายและจิต เป็นสำคัญ ขอย้ำว่า โยคะไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียว อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ การมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าโยคะเน้นที่จิต ทำให้เราไม่ละเลยแง่มุมในการฝึกจิต ซึ่งหากกล่าวตามตำรา มีความสำคัญกว่าการฝึกกายด้วยซ้ำ ด้วยการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตควบคู่ไปกับการฝึกกายต่างหาก ที่ทำให้เราเก็บรับประโยชน์จากโยคะได้เต็มที่

สำหรับพนักงานในองค์กร โยคะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความสุขสงบภายในตัวเองของพนักงาน สามารถทำงานด้วยร่างกายที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีประสิทธิภาพ และ กระจายไปสู่องค์กรโดยรวม

เมื่อเข้าใจถึงหลักการของโยคะ เราจะพบว่าโยคะไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาโรค โยคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ หลักการของโยคะนั้นเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เมื่อเราคอยดูแลเอาใจใส่ร่างกาย จิตใจของเรา ให้ทำงานเป็นปกติ คอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ร่างกายและจิตใจของเรา ย่อมต้องดีอย่างแน่นอน

ผลที่ได้รับจากการฝึกโยคะ

•บุคลากรในองค์กร มีความสมดุลกาย-ใจ มีจิตใจแจ่มใส อารมณ์มั่นคง
•เกิดความสุขอันมาจากภายในตนเอง
•เปลี่ยนทัศนะต่อการดำเนินชีวิต จากการมองแยกส่วนมาเป็นการมองเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม
•เปลี่ยนทัศนะต่อสุขภาพ จากที่ต้องพึ่งพาภายนอก มาเป็นความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง
•ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อการทำงาน เป็นระบบสุขภาพที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์มากขึ้นๆ ฯลฯ

ดาวน์โหลดหลักสูตร คอร์สโยคะพื้นฐานนอกสถานที่

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *